+370 651 77710 info@realierdve.lt

Supaprastintas statybos projektas

Supaprastintas statybos projektas rengiamas 1 etapu.
Supaprastintas projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto tikslai.

Pagal: STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  (Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-07-13 )

„29. Supaprastintą projektą sudaro:

29.1. antraštinis lapas su reglamento 40 punkte nurodytais  duomenimis;

29.2. bendrieji duomenys: supaprastinto projekto dokumentų sudėties žiniaraštis; sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas;

29.3. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis [5.23], statybos vieta, projektuojamą (-us) statinį (-ius) apibūdinantys pagrindiniai rodikliai, energinio naudingumo rodikliai (kai tai privaloma [5.1]);

29.4. sklypo planas (kai rengiamas) (parengtas vadovaujantis ne senesniu kaip 5 metų topografiniu planu, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba – ne senesniu kaip 5 metų kadastrinių matavimų planu) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais.

Kai nesudėtingasis statinys projektuojamas vandens telkinio akvatorijoje, vietoje sklypo plano arba kadastrinių matavimų plano rengiama topografinio plano schema, kurioje nurodoma: vandens telkinys (jo dalis), vandens telkinio (jo dalies) pavadinimas, adresas, koordinatės, projektuojamas nesudėtingasis statinys, jo eksplikacija, pagrindiniai matmenys plane ir aukštis, šiaurės krypties rodyklė, 50 m spinduliu nuo projektuojamo nesudėtingojo statinio esantys statiniai ir (ar) kiti objektai, kiti supaprastinto projekto parengimui reikalingi duomenys;

29.5. architektūriniai (fasado, plano ir pjūvių) brėžiniai (pastatams), o kai reikia, – ir kitiems statiniams);

29.6. statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų aprašymas;

29.7. sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir techninė specifikacija (statytojui pageidaujant).

  1. 30. Kai statybai įteisinti reikalingas viešojo administravimo subjektų pritarimas, supaprastinto projekto sudėtis turi būti tokia:

30.1. II grupės nesudėtingojo statinio, – kaip nurodyta reglamento 29.1–29.7 papunkčiuose;

30.2. I grupės nesudėtingojo statinio, kai supaprastintas projektas privalomas, – sklypo planas (parengtas vadovaujantis senesniu kaip 5 metų topografiniu planu, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba – ne senesniu kaip 5 metų kadastrinių matavimų planu) su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane.”

NESUDĖTINGŲJŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

2 lentelė

Eil. Nr.

 

 

Pastatai

Pastatų požymiai ir techniniai parametrai

 

 

Pastabos

Didžiausias aukštis, m

Didžiausias

plotas, m2

I grupė II grupė I grupė II grupė
Gyvenamieji pastatai

1.

 

Gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatas

 

_

 

8,5

 

_

 

80

 

Projektuojami pagal
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ nustatytus reikalavimus [3.35]
Negyvenamieji pastatai

2.

 

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų

5

 

8,5

 

50

 

80

 

 

3.

 

kitos (šiltnamių) paskirties pastatai

5

 

_

 

80

 

_

 

 
4. Sodo namai [3.15] 8,5 _ 80 _  

5.

 

Kiti negyvenamieji pastatai nenurodyti 2, 3 ir 4 punktuose

5

 

8,5

 

50

 

80

 

 
  1. 20. 2 lentelės 5 punkte nesudėtingiesiems pastatams nepriskiriami pastatai, kuriuose:

naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos, neatsižvelgiant į jų ribinį kiekį [3.28]; yra potencialiai pavojingi įrenginiai, neatsižvelgiant į jų parametrus; naudojami atviros liepsnos įrenginiai (išskyrus buitinius).

  1. 21. 2 lentelėje nurodytų pastatų rūsiai negali būti įrengiami už pastatų ribų [3.3].

3 lentelė

Eil.

Nr.

Inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai parametrai Pastabos
I grupė II grupė
1. Susisiekimo komunikacijos [3.6], [3.37]:

1.1.

 

gatvės E1, E2, F1, F2kategorijų gatvės D2, D3 kategorijos gatvės  

1.2.

 

keliai

IVv kategorijų vietinės reikšmės keliai

 

Iv, IIv ir IIIv kategorijos vietinės reikšmės keliai  
2. Inžineriniai tinklai:

2.1.

 

vandentiekio tinklai Vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo ≤ 50 mm; Vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo  > 50 iki ≤ 110 mm;

žiūrėti

22.8

papunktį

 

2.2.

 

Nuotekų šalinimo tinklai

nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo

≤ 160 mm;

nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo

> 160 iki ≤ 200 mm;

 
2.3. Neteko galios nuo 2018-01-01

2.4.

 

suskystintų naftos dujų tinklai

 

 

mažo slėgio suskystintų naftos dujų įvadai;  

2.5.

 

šilumos tinklai

 

Iki didžiausio leidžiamojo 16 barų slėgio p(s) šilumos perdavimo tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo

≤ 115 mm.

 

 
3. Kiti inžineriniai statiniai:

3.1.

 

įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai)

aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m;

 

aukštis > 2 iki ≤ 5 m

aukštesnių kaip 2 m užtvarų dalių akytumas ≥ 80 proc.

žiūrėti

22.1

papunktį

 

3.2.

 

atraminės sienelės

 

aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m;

 

aukštis > 1 iki ≤ 2 m;

 

žiūrėti

22.2

papunktį

 

3.3.

 

įvairios užtvaros ant atraminių sienelių

 

3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų I grupės parametrų 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų II grupės parametrų

žiūrėti

22.3; 22.7

papunkčius

 

3. 4.

 

inžineriniai statiniai paviršinio vandens telkiniuose, išskyrus hidrotechninius statinius

aukštis ≤ 2 m; K< 500

 

aukštis > 2 m iki

≤ 4 m; K ≥ 500

 

žiūrėti

22.4; 22.7

papunkčius

3.5.

 

mėšlidės ir skystojo mėšlo (srutų) kauptuvai:

 

aukštis ≤ 4 m;

plotas ≤ 1500 m2

žiūrėti

22.5

Papunktį

 

3.6.

 

plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai

 

aukštis ≤ 9 m;

plotas ≤ 80 m2

 

aukštis > 9 m, ≤ 15 m;

plotas > 80 m2, ≤ 200 m2

 

žiūrėti

22.5; 22.7

papunkčius

3.7

 

siloso ir šienainio tranšėjos

 

aukštis ≤ 2,5 m,

K ≤ 16000

 

aukštis > 2,5 m, ≤ 4 m;

16000 < K ≤ 65000

 

žiūrėti

22.4; 22.7

papunkčius

3.8.

 

stacionarios grūdų džiovyklos

 

aukštis ≤ 15 m; plotas ≤ 40 m2

žiūrėti

22.5

papunktį

3.9.

 

žemės ūkio technikos lauko plovyklos

 

+

 

 

3.10.

 

vėjo elektrinės

 

galingumas ≥ 0,5 kW, ≤ 10 kW

 

galingumas > 10 kW,

≤ 30 kW

 

 

3.11.

 

saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai galingumas ≤ 30 kW  

3.12.

 

žaibosaugos statiniai

 

+

 

žiūrėti

22.6

papunktį

3.13.

 

šachtiniai šuliniai

 

+

 

 

3.14.

 

nuotekų valyklos ir nuotekų kaupimo rezervuarai 5 m3/per parą ir mažesnio našumo žiūrėti 22.9 papunktį
4. Kiti šios lentelės 1–3 punktuose nenurodytų paskirčių inžineriniai statiniai:         žiūrėti 22.6 papunktį

4.1.

 

plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.)

plotas ≥ 10 m2,

≤ 100 m2

 

plotas > 100 m2,

≤ 10000 m2

 

žiūrėti

22.5

papunktį

4.2. inžineriniai statiniai nenurodyti 4.1 papunktyje, ne aukštesni kaip 15 m

10 ≤ K ≤ 10000

 

10000 < K ≤ 40000

 

žiūrėti

22.4

papunktį

           

Lentelės pakeitimai:

Nr. D1-962, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19072

  1. 22. Pastabos:

22.1. aukštis nuo žemės paviršiaus. Jei dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda iki 0,2 m aukščių skirtumas tarp žemės paviršių, aukštis skaičiuojamas nuo žemesniojo žemės paviršiaus. Jei aukščių skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad užtvara įrengiama ant atraminės sienelės ir taikomos lentelės 3.2 papunkčio nuostatos;

22.2. aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus;

22.3. atraminės sienelės aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; užtvaros aukštis nuo atraminės sienelės viršaus;

22.4.  K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

K = S × H3,

čia:

S – statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir (ar) vandens paviršių plotas, neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 m2 laisvų (neužstatytų) žemės ir (ar) paviršiaus plotų;

H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki statinio aukščiausiojo (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško (m);

22.5. plotas skaičiuojamas pagal 22.4 nurodytus principus;

22.6. įrengiant ant pastato vadovaujamasi STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ [3.42] reikalavimais;

22.7. jei vienas iš parametrų atitinka I grupę, o kitas – II grupę, laikoma, kad statinys yra II grupės;

22.8.  išskyrus vandentiekio tinklus, kuriuose įrengiami gaisriniai hidrantai;

22.9 nuotekų valyklos apima ir kaupimo septikus.

Papildyta papunkčiu: Nr. D1-962, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-30, i. k. 2017-19072

Jei turite konkrečių klausimų dėl planuojamo nesudėtingo statinio projekto prašom raštu klausti el.paštu info@realierdve.lt

Supaprastintas statybos projektas