+370 651 77710 info@realierdve.lt

Griovimo projektas

Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad leidimas nugriauti statinį privalomas ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Inspekcijos privalomąjį nurodymą arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys.

Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad statinio projektas turi būti parengtas tais atvejais kai privaloma gauti šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus, išskyrus daugiabučių namų ar viešųjų pastatų kapitalinio remonto projektus, kurie turi būti parengti visais atvejais. Statinių griovimo projektai vykdant teismų sprendimus ar Inspekcijos privalomuosius nurodymus rengiami tik Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius statytojas privalo per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Inspekcijai pateikti informaciją apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad iš pateiktos informacijos negalime identifikuoti, kokios kategorijos statinį norite griauti, bet visais atvejais turite vadovautis pirmiau pateiktomis teisės aktų nuostatomis. Bendruoju atveju norint nugriauti nesudėtingąjį ar atskirai stovintį neypatingąjį statinį statybą leidžiantis dokumentas, kurį išduoda savivaldybės administracija, neprivalomas, o statinio projektas rengiamas statytojo pageidavimu.

 

Griovimo projektą (ypatingo statinio griovimui) sudaro:

1.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai;

1.2. griovimo darbų organizavimo projektas, kuriame nurodomi griovimo darbų organizavimo sprendiniai, rengiami pagal Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalies rengimo principus;

 

Statinio nugriovimas

1. Baigti ir nebaigti statyti statiniai nugriaunami šiais atvejais:
1) savininko noru;
2) kitų juridinių, fizinių asmenų pasiūlymu savininkui sutikus;
3) kai tai numatyta teritorijos detaliame plane arba kai jie trukdo valstybinės reikšmės statyboms (abiem atvejais po to, kai žemės sklypas ar jo dalis arba statinys paimamas visuomenės reikalams);
4) kai jie liko be naudotojų ir toliau juos naudoti netikslinga;
5) kai baigėsi laikino statinio naudojimo terminas;
6) kai statiniai arba jų dalys fiziškai susidėvėjo ir kelia grėsmę žmonėms bei aplinkai, o šis pavojus nepašalinamas per statybos valstybinės priežiūros institucijų nustatytą laiką;
7) kai jie pastatyti ar statomi pažeidžiant šį ar kitus įstatymus;
8) kitais Civilinio kodekso nustatytais atvejais.

2. Kai statinys griaunamas šio straipsnio pirmosios dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais, savininkui turi būti atlyginta įstatymų ar Vyriausybės nustatyta tvarka.

3. Tam tikrais atvejais apskrities valdytojo administracija kartu su atitinkama savivaldybe, kai nevykdomi 29 straipsnyje nurodyti reikalavimai arba netikslinga laikytis šio straipsnio pirmosios dalies 7 punkto, gali pateikti ieškinį teismui dėl statinio perėmimo valstybės arba savivaldybės nuosavybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Statinio nugriovimo tvarką reglamentuoja normatyviniai statybos dokumentai.

 

 

Jei turite konkrečių klausimų dėl griovimo projekto prašom raštu klausti el.paštu info@realierdve.lt